Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 Selbu og Tydal Historielag

 

1. Tillitsvalgte i 2013.

Styret

Navn

Sted

Valgt t.o.m.

Leder

Nestleder

Sekretær

Økonomi/anvisning

Styremedlemmer:

 

 

 

 Vararepresentanter:

 

 

 

 

 

Revisorer:

 

 

Valgkomité:  (leder)

 

 

Odd Svelmoe

Guri Fuglem

Harald Voldseth

Idar Oliver Aspen

Bjarne P Grøtte

Kolbjørn Flakne

Jostein Sandvik

Liv Lien

Ingebrigt Garberg

Jorunn Skrødal

Brit Kjøsnes, Brenn

Karl Nygård

Arvid Magnar Græsli

 

Mikal Kulset

Brynhild Berge

 

Arnstein Fuglem

Karen Jorid Uthus

Merete Lien

Tydal

Selbu

Selbu

Tydal

Selbu

Selbu

Selbu

Neadalslaget

Selbu

Selbu

Selbu

Tydal

Tydal

 

Selbu

Selbu

 

Selbu

Selbu

Tydal

2013

2014

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2013

2013

2014

2013

2014

 

2013

2013

 

2013

2014

2015

 Victoria Genobaten Svelmoe er engasjert som kasserer og innkreving av medlemskontingent for 2013. Idar Oliver Aspen er ansvarlig for kontroll og anvisning av alle regnskapsbilag.


2. Medlemmer.

Totalt har laget 196 medlemmer derav 11 nyinnmeldte. Det er en nedgang på 15. I tillegg er 8 lokale lag og organisasjoner medlemmer. Vi har 8 æresmedlemmer. Mange eldre har falt bort, og det er få medlemmer under 40 år. Vi ønsker å få flere yngre, aktive medlemmer i 2014.

3. Årsmøtet 2012:

Årsmøtet for 2012 ble holdt på Selbutunet torsdag 14. mars 2013. 28 medlemmer deltok i forhandlingene. Det ble et godt og konstruktivt møte hvor mange kom med spørsmål og kommentarer til enkelte saker. Alle vedtak var enstemmige. Etter at møtet var ferdig, fikk Brit Kjøsnes, Brenn gave og takk fra styret for mange års tjeneste i styret for laget. Møtet sluttet med at Ingebrigt Garberg ble utnevnt som æresmedlem i Historielaget. Etter servering og kaffe holdt Ingebrigt et meget interessant lysbildekåseri med spesiell vekt på nyåpningen av den gamle ferdselsvegen fra Vinsmyra til Espet.

 4. Styremøter og saker:
Det har i løpet av året vært holdt 6 styremøter og behandlet 58 saker samt 77 referatsaker. I tillegg har vi hatt et fellesmøte med styret i Meråker Historielag i september. Sammen har vi mye felles historie, noe vi med fordel kan arbeide sammen om. Ellers har det vært løpende kontakt innen styret pr. mail og telefon om saker det har hastet med å få avklart.

5. Regnskapet for 2013
Regnskapet viser et underskudd på kr 12 065,14 mot budsjettert kr 27 000,-. Siden regnskapet føres etter kontantprinsippet, kan tallene sprike ganske mye fra et år til annet. Budsjetterte utgifter som ikke er blitt betalt i året, eller oppgjør for salg av blad som kommer på neste år, fører til slike avvik. Laget har for øvrig en del prosjekt under arbeid hvor tilskudd blir utbetalt på etterskudd etter at det er ferdig. Tilsvarende gjelder når vi har gitt tilsagn om tilskudd til andres aktiviteter. Lagets egenkapital pr. 31.12.2013 er på kr 611 863,01, så vi er ikke direkte konkurs ennå. Det vises for øvrig til egen sak om regnskapet. Lageret av bøker og hefter i Selbu og Tydal er blitt forsikret mot skade for kr 400 000,- hos Eika Forsikring.

6. Representasjon, kurs mv:
Ingen fra styret eller laget ellers har deltatt i kurs eller møteaktiviteter i utenom Neadalen i 2013. Normalt pleier vi å delta på årsmøtet i fylkeslaget, men Budal først i mars var litt langt. Vi kunne bl.a. ha vært på Frostatinget, bygningsvernkurs i Melhus, forskningsdager i Trondheim, årsmøte i LLH, seminar om kobberfremstilling på Løkken samt gruvedag i Meråker. Mye av dette kan være både interessant og lærerikt. Da de fleste av oss i styret er opptatt på mange fronter – også utenom laget, måtte vi bare prioritere å takke nei i år.

7. Aktuelle saker og prosjekt.
Sjøbygdprosjektet
I tillegg til boka om Sjøbygdmarkene skal det lages to kart over området – ett for Selbu og ett for Klæbu. Karttegneren vår, Roar Valstad, har stridt med sykdommen sin også i 2013. Han har fått gjort en del, så det gjenstår kontroll og korreksjon av navn etc. før trykking. Han har også fått bistand fra kompetente folk på Stjørdal for å få kartene ferdig. Sluttstrek og ferdige kart vil forhåpentligvis komme i løpet av året. Kartene vil bli av høy kvalitet med masse navn.

Jul i Neadalen
«Jul i Neadalen» kom ut for 36. gang i slutten av november. Av opplaget på 2.000 hefter er nesten 1 560,- blitt solgt eller brukt på annet vis. Totalt var salget omtrent like stort som i fjor. Salget har økt med ca. 100 i Tydal og på Stjørdal/Malvik, mens det ble tilsvarende mindre i Selbu. (bare Selbustrand skole solgte heftet i år). Et meget aktivt bladstyre har bestått av Kolbjørn Flakne (leder), Jostein Sandvik og Idar Oliver Aspen. Kvaliteten av stoff og foto er etter styrets mening bra. Bladet vil derfor være av interesse både for eldre og for yngre, nye lesere. Over 40 utenbygds personer får bladet tilsendt gjennom posten.
Samtlige 36 årganger av «Jul i Neadalen» fra 1978 til og med 2012 er til salgs for ca. halv pris. En del årganger var så å si utsolgt. Styret har trykt opp nye hefter, slik at det nå er minimum 20/30 eksemplarer av samtlige årganger på lager. Kjøpere kan enklest gå inn på vår hjemmeside: https://www.selbuogtydalhistorielag.no eller på «facebook» for å finne ut hva vi har av bøker mv. Bestilling kan sendes til laget pr. e-post: leder@selbuogtydalhistorielag.no – Bestilling kan også gjøres via telefon: 73 81 53 49 eller også mobil 928 26 776.

Gamlevegen fra Vinsmyra til Espet.
Denne vegen ble så godt som gjort ferdig i løpet av 2012. Det gjenstående arbeidet med grøfting og grusing fra Grindbjørga til Vinsmyra ble gjort ferdig i 2013. De totale utgiftene -inklusive årets kostnader på kr 9 622,- ble på kr 115 400,-. I 2014 gjelder det å få reklamert for denne kombinerte trim- og historieturen. Trondheimsregionens Friluftsråd er interessert i å arrangere turer, men også for Malvik og Stjørdal kan denne vegen være et interessant tilbud.

Registrering av gamle jernvinneanlegg.
Aktiviteten på dette feltet ble ganske liten i 2013. Ved Nesjøen ble det funnet et ganske stort område med utfelt myrmalm, mens et beskrevet myrmalmfunn fra 1930-åra ved Gjeta elv kanskje er blitt funnet. Det vil bli gjort nærmere undersøkelser begge steder i 2014.

Historielaget bevilget midler i 2012 til å sette opp skilt og merke anlegget som ble funnet ved Fjoromsbekken I Flora. Arne Espelund og fylkesarkeologen har undersøkt området og blitt enig om skilting og tekst. Dessverre fikk ikke fylket prioritert dette i 2013, men vi håper at funnet kan bli markert i 2014.

Trimveger på Selbustrand.
Flere meget aktive personer på Selbustrand har gjennom flere år gjort et stort arbeid med kartlegging av navn på gamle plasser og andre steder. Bl.a. er det blitt ryddet en trimløype på ca. 3 km fra Grøtem langs «gammelvegen» utover mot Solem. To steder, bl.a. ved Børgdalen er det blitt laget gapahuker med bålplass hvor folk kan sitte tørt og lunt og nyte både kaffen og naturopplevelsen. Sted av historisk interesse, bl.a. kvernhus i Dambekken, er blitt skiltet.

Styret i Historielaget har gjort vedtak om å fortsette dette arbeidet med veger og merking i 2014. Nå gjelder det den gamle hovedvegen fra omkring 1850 på ca. 7 km fra Fuglem over skogen ned til Fosshode bru. Finansieringen er så godt som i orden, og Bjarne, Per, Jarle og resten av dugnadsgjengen tar sikte på å bli ferdig sommeren 2015. Et nytt, flott turvalg!

Dugnad på Storbrygga.
Flere medlemmer i laget deltok aktivt i dugnadsarbeidet med å bevare og berge «Storbrygga». For å få stoppet forfallet og råten har brygga fått et nytt, tett tak. Ytterveggene er blitt malt i en tidsriktig soppdrepende rødfarge som er blitt laget etter gamle oppskrifter. Styret takker alle de som hjalp til på et eller annet vis i 2013. En spesiell stor takk til Oddbjørn Sandvik, som brukte store deler av sommerferien til dugnadsarbeid, og til Hauke Haupts fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som sto i spissen for både planlegging og utførelse av arbeidet. Han har også sørget for å skaffe til veie de nødvendige midlene for årets restaurering.
For 2014 får vi håpe at både fylket, Selbu kommune og ikke minst «folk flest» vil innse betydningen av å få bevart dette unike kulturminnet fra midten av 1800-tallet.

Samarbeid med andre om aktiviteter mv.
I forbindelse med forestillingen «Snømørkt» i Selbu kirke i mars hjalp laget til med å selge bøker og hefter med lokalt historisk stoff på Selbu museum. I tillegg til ganske mange hefter med «krigshistorie» fra Neadalen ble det også solgt andre historiske bøker og hefter..

Historielaget har fått i oppgave fra Miljødirektoratet og områdestyret for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark å kartlegge og beskrive alle setervoller som ligger eller har ligget innenfor eller i nær tilknytning nasjonalparken. Styret har innledet et samarbeid med Meråker, Hegra og Lånke historielag om å få gjort denne oppgaven i løpet av 2014/15.

Etter en del om og men ble Tydal Museum åpnet for omvisning i 7 uker i juni/august. Det hadde da stått stengt i bortimot 2 år. Over natta fikk vi spørsmål om vi kunne bidra som guider på lørdagene. Utdanna guider med historiske kunnskaper er det ikke mange av lokalt, men 7 personer ble spurt og 6 av disse var sporty og stilte opp! Til neste år håper vi på litt bedre tid til å få en oppdatering av hva vi skal gjøre.

8. Bidrag til tiltak og turer om vår lokalhistorie.
Vi har ikke arrangert spesielle tematurer etc. i egen regi i 2013. Derimot har vi gitt bidrag og tilskudd til flere andre lokale lag. Bl.a. ga vi kr 2 000,- til Selbu videregående skole for at elevene kunne få en tur til kvernfjellet. Granby gård fikk et tilskudd på kr 11 000,- til oppbygging av et lokalt mineralmuseum. Selbu lasskjørerlag vil få et tilskudd til turen over fjellet til Røros med kvernstein i 2014 – 100 år siden siste kvernstein. I samarbeid med Selbu Kvennsteinslag har vi kopiert og laget 200 stk. av en ny CD av kvernfjellfilmen. Kvaliteten er meget god. I en lomme på omslaget ligger en brosjyre på 78 sider med navn og foto på de som var med i den første filmen. Laget får selge denne CD til inntekt for sine aktiviteter.

9. Planer om tiltak og aktiviteter i 2014.
Det er mangt og mye som kan og bør gjøres både i regi av oss i historielaget, men også av andre lag og personer samt offentlige institusjoner herunder våre to kommuner. Alt kan ikke gjennomføres på en gang, men vi ønsker at følgende tiltak blir vurdert satt i gang og kanskje kan bli gjennomført i løpet av treårsperioden 2014/2016:

–          Vår hjemmeside https://www.selbuogtydalhistorielag.no blir brukt mere. Lokalansvarlig for hjemmesida er fra 2014 Jostein Sandvik.
–          Samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd og nabobygdene om arrangement langs vegen fra Vinsmyra til Espet samt de nye stiene/vegene på Selbustrand.
–          Historielaget får til et samarbeid med Selbu kommune og andre relevante instanser om å restaurere og bevare Storbrygga
–          Kontakt med Granby Gård om historien om utvandringen til Amerika
–          Arrangere temadager og tematurer både i Selbu og Tydal
–          Samarbeid med Selbu kommune om registrering av kulturminner.   
–          Samarbeid med Tydal kommune om økt bruk av Tydal Museum
–          Registrering av navn i ut- og innmark m/kartfesting i begge kommuner.
–          Digitalisere og navnfeste/tekste tidligere innsamlede foto i Tydal.

Styret takker medlemmer og andre for stor aktivitet og interesse for vårt arbeid i 2013.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *