Årsmelding 2012

1. Tillitsvalgte i 2012:

Styret:     

Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomi/anvisningStyremedlemmer

Valgt t.o.m.

2012
2012
2013
20132012
2013
2012
2012

Vararepresentanter:2013
2013
2012
2013
2012
Revisorer:2012
2012
Valgkomité:(leder)2012
2013
2014

Victoria Genobaten Svelmoe er engasjert som kasserer og innkreving av medlemskontingent for 2012. Idar Oliver Aspen er ansvarlig for kontroll og anvisning av alle regninger.

2. Medlemmer:

Totalt har laget 211 medlemmer derav 3 nyinnmeldte. Det er en nedgang på 18. 137 bor i Selbu, 29 i Tydal og 37 utafor Neadalføret. I tillegg er 8 lag og organisasjoner medlemmer. Laget har 8 æresmedlemmer.

3. Årsmøtet 2011:

Årsmøtet for 2011 ble holdt på Granby Gård torsdag 1. mars 2012. 32 medlemmer deltok i forhandlingene. Det ble et godt og konstruktivt møte hvor det kom inn en del spørsmål og kommentarer, men alle vedtak var enstemmige. Etter at møtet var ferdig, fikk Ane Elisabeth Langseth overlevert blomster for lang og tro tjeneste som revisor i laget. Møtet sluttet med at Arne Espelund ble utnevnt som æresmedlem i Historielaget. Etter servering og kaffe holdt selvsamme Arne et meget interessant foredrag med temaet «Fra åker og kvern til brød»

4. Styremøter og saker:

Det har i løpet av året vært holdt 5 styremøter med totalt 38 saker. I tillegg har det vært løpende kontakt innen styret om enkeltsaker m.v. som har krevd raskere behandling.

5. Regnskap for 2012

Regnskapet viser et overskudd på kr 37 661,64. En del prosjekt ble billigere enn budsjettert. I tillegg fikk vi større tilskudd fra forskjellig hold. Noen vedtatte tilskudd til forskjellige formål ble heller ikke utbetalt fordi lag og andre søkere ikke har fullført prosjektene sine. De fleste av disse vil antakelig blir utbetalt i 2013.  Lagets egenkapital pr. 31.12.2012 er på kr 623 928,16. Verdi av bøker utgjør ca. kr 195 000,-. Bankinnskudd utgjorde ca. kr 429 000,-. Det vises for øvrig til egen sak om regnskapet.

6. Representasjon, kurs mv:

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Historielags for 2012 ble holdt den 17.3. på Sverresborg. Wivi-Ann og Ingebrigt Garberg deltok fra Selbu og Tydal Historielag. Av 38 lag i fylket deltok 17 med totalt 27 personer. Av saker som ble tatt opp, kan en nevne jämt-trønderske historiedager, innsamling av livsminne – Mange stemmer fra levde liv, ledermøte i februar med nyttig informasjon om ordning og sikring av arkiv og digitalisering av arkiv og foto. Det ble også sendt en uttalelse fra årsmøtet til kommunene om «Bedre vern av kulturminner under press». For oss er dette viktig; jfr. alt som ikke har skjedd med det viktige kulturminnet «Storbrygga».

7. Aktuelle saker og prosjekt.

Sjøbygdprosjektet.

Boka om Sjøbygdmarkene ble ferdig trykt først i august 2011. I tillegg skulle det lages to kart over området – ett for Selbu og ett for Klæbu. På grunn av langvarig sykdom hos karttegneren, Roar Valstad, fikk han nesten ikke gjort noe arbeid i løpet av året 2012. Han er nå i gang igjen, men ikke på full dag. Kartene vil forhåpentligvis bli ferdig i løpet av 2013. Det er blitt solgt ca. 200 bøker, men vi har fremdeles et usolgt lager på bortimot 400 bøker.

Sammen med Klæbu historielag har vi snakket om å få skrevet en bok om «Selbusjøens historie». Dette er et meget stort og tungt prosjekt, som vi neppe kan gjennomføre om vi ikke får bistand fra både kommuner og fylker. Det er mange andre viktige historiske prosjekt som heller ikke er kommet godt nok fram i både Selbu og Tydal. Disse på derfor prioriteres.

 Jul i Neadalen.

Jul i Neadalen kom ut for 35. gang i slutten av november. Av opplaget på 2.000 eksemplarer er nesten 1 650 blitt solgt eller brukt på annet vis. Salget lokalt har gått ned med bortimot 100 eksemplarer. Dette gjelder særlig Tydal og Stjørdal samt øvre del av Selbu. Det er nok et faktum at fordi skolene i Tydal og Øverbygda takket nei til salg i år, fikk dette negativ virkning. Bladstyret besto av Kolbjørn Flakne (leder), Brit Kjøsnes, Brenna og Idar Oliver Aspen. Styret mener at kvaliteten og spennvidden av årets artikler holder høy standard. En del nye skribenter har også kommet til. Problemet er at stadig flere eldre lesere faller bort – av naturlige årsaker. Den nye, unge generasjon og innflyttere har nok ikke det samme forhold til lokalhistorisk lesning som de eldre. Annonsering og framføring av stoffet kunne nok også ha vært bedre – ikke minst i Stjørdalsområdet. Det er et forbedringspotensiale for 2013.

Gamlevegen fra Vinsmyra til Espet.

Denne vegen ble nesten gjort ferdig i løpet av 2012. Det gjenstår bare litt arbeid med grøfting og grusing fra Grindbjørga og innover. Dette vil bli gjort i 2013. Regnskapet er blitt gjort opp og vi har mottatt tilskudd fra både Den norske Bank og av SMIL-midler. Den offisielle åpningen av vegen ble foretatt lørdag den 25. august. Over 60 personer møtte opp ved Vinsmyra og gikk de 5 kilometerne mot Espet. Ordfører i Selbu og varaordfører i Stjørdal åpnet vegen. Underveis var det flere stopp hvor lokalkjente personer fortalte historier med tilknytning til området. Kaffepause ble holdt i den nye, flotte lavvoen oppe ved Eidemsvollen.
Traseen blir et flott tilbud til både tur- og historieinteresserte – sommer som vinter. Det er blitt satt opp skilt som viser attraksjoner og aktiviteter i tilknytning til vegen.

Registrering av gamle jernvinneanlegg.

Fra 1930-tallet er det blitt beskrevet flere jernvinneanlegg i Tydal som ikke har blitt gjenfunnet. En letegruppe ble satt ned i 2011. Aktiviteten i Tydal var svært liten i 2012. Sein vår og stor vannføring store deler av sommeren og høsten gjorde at det ble vanskelig å lete i terrenget. Interessen er til stede hos mange, så vi håper på bedre «finnerlykke» i 2013.

I Flora bevilget historielaget midler i 2012 til å sette opp skilt og merke anlegget som ble funnet ved Fjoromsbekken. Arne Espelund og fylkesarkeologen har undersøkt området og samarbeidet om skilting og tekst. Området vil bli markert åpnet våren 2013 ifølge planen.

8. Temamøter.

– I 2012 var det 60 år siden filmen «Sagaen om Selbusteinen» ble laget. En komite ledet av John O Evjen sammen med Harald Voldseth har arbeidet med å nøste opp forhold før og under innspilling og finne navn på aktører m.v. Den 13. mars ble filmen vist i Bell Amfi. Det ble en suksess idet 166 tilskuere møtte opp. Navn på aktørene i filmen er samlet i et temahefte som er overlevert Selbu kommune. Under møtet kom det også fram nye opplysninger siden mange av dagens eldre mintes hva som skjedde den gangen.

– Fredag den 7. september var det kulturminnedag på Neatun i Selbu. Temaet i år var «Møteplasser». Sammen med museumsansvarlig Harald Storflor i Statens Vegvesen Region Midt sto historielaget for et arrangement om de gamle melkerampene. 7 ramper i Selbu er fredet som de eneste melkerampene i landet. En komite med Harald Voldseth, Guri Fuglem og Kolbjørn Flakne laget et flott arrangement med både utstilling av melkeutstyr før rampene og samtaler med melkeprodusenter, melkebilkjørere og meieriansatte. I tillegg ble det både sang og musikk samt et interessant foredrag fra Storflor. Bortimot 200 personer møtte opp.

9. Tematurer og ekskursjoner.

– Den 30. juni deltok Odd Svelmoe og Oddbjørn Sandvik på et seminar i Budal hvor temaet var jernproduksjon. Arne Espelund ledet seminaret. Seinere dro deltakerne til Storbekkøya lenger inne i Budalen. Foruten omvising på selve seteranlegget fikk vi demonstrert smiing av jern, og det ble vist fram rester av jernvinneanlegg fra tre forskjellige tidsperioder. Det var en meget interessant dag var alle enige om. Tilsvarende dager i slutten av september i Meråker hvor temaet var jern- og kobberproduksjon fikk vi dessverre ikke tid til å være med på siden dette kolliderte med åpningen av vegen fra Vinsmyra til Espet.

10. Annet.

– Hjemmesiden, www.selbuogtydalhistorielag.no vil bli oppe i 2013.
– Trondheimsregionens Friluftsråd er interessert i vegen fra Vinsmyra.
– Historielaget har anmodet Selbu kommune om mulig å bevare Storbrygga
– Kontakt med Granby Gård om utvandring til Amerika
– Salg av lagets bøker til redusert pris på Selbumartnan.
– Salg av bøker og hefter til redusert pris på «Gladdag» Stugudal
– Samarbeid med Selbu kommune om registrering av kulturminner.
– Samarbeid med Tydal kommune om prosjektet «Levande kulturarv».
– Internmøte i Tydal våren 2012 om bevaring av navn i inn- og utmark.
– Digitalisering av innsamlede foto i Tydal v/ Tydal kommune

NB! De som vil gi en støtte til historielagets arbeid kan bl.a. støtte dette ved å registrere oss på tippekortet sitt. 5 % av innsatsen setter Norsk Tipping av til de aktuelle lagene.
Selbu og Tydals registernummer er 988 929 913.  Takk for hjelpen.

Styret takker medlemmer og andre for stor aktivitet og interesse for vårt arbeid i 2012.

Selbu og Tydal Historielag, styret.