Vedtekter for Selbu og Tydal Historielag

§ 1       Selbu og Tydal Historielag har som formål å få dalførets historie, fortidsminner og bygdemål gransket, samlet, bevart og formidlet; og å fremme sansen for disse kulturverdier. Laget skal ta initiativ til samarbeid for å aktivisere samfunnsorganer og medlemmer.

§ 2       Alle som er interessert i dette formålet, kan bli medlemmer av laget. Medlemmene betaler en årskontingent som blir fastsatt av årsmøtet.

§ 3        Laget ledes av et styre på åtte (8) medlemmer. Sju (7) medlemmer velges av årsmøtet, fem (5) medlemmer med to (2) varamedlemmer fra Selbu og to (2) medlemmer med ett (1) varamedlem fra Tydal. Ett (1) medlem med ett (1) varamedlem velges av Neadalslaget i Trondheim. Alle medlemmer er valgbare.

§ 4        Årsmøtet velger leder, seks (6) styremedlemmer, tre (3) varamedlemmer,
to (2) revisorer og ei valgnemnd på tre (3) medlemmer. Leder velges ved særskilt valg
for ett (1) år om gangen. De øvrige styre- og varamedlemmene velges for to (2) år.
Nestleder, kasserer og sekretær velges innafor styret. Styret kan engasjere noen til å
føre regnskapet om dette anses for å være nødvendig. Revisorene velges for ett (1) år.
Valgnemnda, etter forslag fra styret, velges for tre (3) år. Leder i valgnemnda er det
medlem som har kortest tid igjen. Valgnemndas innstilling er årsmøtedokument.

§ 5       Årsmøtet, som holdes på nyåret og senest i mars måned, annonseres i lokale media. På årsmøtet legger styret fram årsmelding, revidert regnskap og budsjett for neste år.

§ 6       Leder plikter å kalle inn til ekstra medlemsmøte og/eller årsmøte dersom 1/5 av
medlemmene setter fram skriftlig krav om dette.

§ 7        På alle møter laget har, blir vedtak avgjort med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er vedtaksført når minst fem (5) er til stede.

§ 8        Styret plikter å lede historielaget i samsvar med § 1. Det skal føre møtebok ved alle møter og ha ansvar for lagets arkiv.

§ 9        Laget kan utnevne æresmedlemmer. Forslag sendes styret innen 30. november.
 Styret utnevner æresmedlemmene. Det utarbeides egne statutter for utnevning av
æresmedlemmer. Endring i disse statuttene må godkjennes av årsmøtet.

§ 10      Det er bare årsmøtet som kan endre disse lovene, og til det trengs 2/3 flertall.

§ 11       Historielaget kan oppløses av årsmøtet med ¾ stemmeflertall. I tilfelle oppløsning, bestemmer det samme årsmøtet hvordan lagets midler skal disponeres.

Lover vedtatt på årsmøtet 30.11. 1973 og med endringer vedtatt på årsmøtene i 1991, 1999, 2008 og 2017.

 

Statutter for aeresmedlem